Pierwsza Szkoła Podstawowa Montessori w Gorzowie Wlkp.

P o r a d n i k
d l a
R o d z i c ó w

 

MISJA SZKOŁY

Misją Szkoły jest nowoczesna edukacja, która poprzez zindywidualizowane nauczanie odpowiada na potrzeby dziecka i przygotowuje je do życia w XXI wieku.

WIZJA SZKOŁY

Wrażliwi na potrzeby dzieci chcemy zachwycać je fascynującym światem nauki, w którym będzie mogło stać się samodzielnym odkrywcą. W indywidualnej pracy z dzieckiem dbamy o jego rozwój intelektualny, emocjonalny, społeczny i duchowy, zgodnie z pedagogiką dr Marii Montessori, tak aby potrafiło kochać i szanować siebie, innych ludzi i świat.

Drodzy Rodzice,

Czy pamiętacie jak to było, kiedy sami szliście do szkoły? Przypomnijcie sobie własne oczekiwania, obawy, radości i niepokoje – Wasze dziecko przeżywa to samo. Czy czegoś Wam wtedy brakowało? Czy obawialiście się czegoś? Pomóżcie dziecku uniknąć przynajmniej niektórych Waszych ówczesnych trosk i przykrości, a inne pomóżcie mu przeżyć. Chcemy sprawić, by nauka od samego początku była przygodą i przyjemnością i żeby dzieci wzmacniały się pokonując trudności.

Rozpoczęcie nauki w szkole to poważny krok w samodzielność. Aby ułatwić dziecku stawanie się coraz bardziej dorosłym warto mu pomóc aby:

Znało

 • swoje imię i nazwisko, adres, wiek, datę urodzin
 • nazwę i adres swojej szkoły

Rozumiało

 • dlaczego idzie do szkoły i po co ma się uczyć
 • swoje codzienne obowiązki, jako ucznia i członka rodziny

Umiało

 • samodzielnie się ubierać i rozbierać, a nawet zawiązać sznurówki
 • samodzielnie korzystać z toalety
 • zapakować do tornistra wszystkie potrzebne rzeczy
 • właściwie trzymać kredki oraz nożyczki
 • pokazywać gdzie jest góra/dół, lewo/prawo, za/przed/nad
 • powiedzieć o co mu chodzi

Pierwsza Szkoła Podstawowa Montessori w Gorzowie Wlkp. oferuje program wychowania i edukacji oparty na zasadach pedagogiki dr Marii Montessori, realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty.

Celem szkoły jest pomoc każdemu dziecku w jego integralnym rozwoju - intelektualnym, społecznym, emocjonalnym, duchowym i fizycznym, przy pełnym poszanowaniu jego wolności i godności i we współpracy z rodzicami.

Staramy się przygotować naszych uczniów do przyjęcia odpowiedzialności za siebie i otoczenie, do niezależności w myśleniu, samodzielności w działaniu, miłości do świata. Dzięki pedagogice Marii Montessori budzimy w dzieciach pasję odkrywania świata, zainteresowanie wiedzą i chęć zdobywania nowych umiejętności. Dbamy również o to, aby zdobywanie wiedzy szło w parze z umiejętnością rozumnego posługiwania się nią.

Jest to możliwe tylko wtedy, kiedy tworzymy zespół - Rodzice i Nauczyciele.

Celem tego poradnika jest zapoznanie rodziców z zasadami obowiązującymi w szkole. Powstał po to, aby ułatwić Rodzicom zrozumienie organizacji szkoły, a także odpowiedzieć na pytania, które mogą się pojawić w trakcie naszej współpracy. Poradnik w wersji papierowej otrzymuje każda rodzina rozpoczynająca współpracę ze Szkołą. W trakcie naszej współpracy może zaistnieć potrzeba uzupełnienia poradnika – aktualizacje będą wysyłane do rodziców drogą mailową. Kompletny i aktualny tekst poradnika znajduje się na stronie internetowej szkoły.

Pierwsza Szkoła Podstawowa Montessori w Gorzowie Wlkp. jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Utrzymujemy się z subwencji oświatowej przyznawanej przez miasto Gorzów oraz opłat rodzicielskich. Z funduszy tych opłacane są wynagrodzenia naszej wyjątkowej kadry pedagogicznej, utrzymywany jest budynek oraz dobrej jakości materiały edukacyjne.

Obowiązują nas przepisy Ustawy o Systemie Oświaty, Konwencji Praw Dziecka, wytyczne International Montessori Council. Przepisy te w połączeniu ze zdrowym rozsądkiem oraz troską o bezpieczeństwo i dobro każdego z dzieci stanowią podstawę naszych decyzji oraz ustalanych procedur.

ORGANIZACJA DNIA

Szkoła jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 16:30 Zajęcia obowiązkowe trwają od godz. 8.00  Świetlica/Kółka zainteresowań – od godz. 15:00 do 16:30

Spóźnienia

Dla dziecka poranne spóźnienie do szkoły wiąże się z dużym stresem. Prosimy rodziców, aby dla dobrego samopoczucia swojego dziecka starali się być zawsze punktualnie. Jeśli pomimo starań dziecko przyjdzie do szkoły spóźnione, aby uszanować pracę pozostałych dzieci i prowadzącego lekcję nauczyciela, prosimy aby dołączyło do klasy po cichu, zajęło swoje miejsce nie witając się ze wszystkimi kolegami.

Jeśli spóźnienia są zbyt częste, rodzic zostanie poproszony o spotkanie z nauczycielem, w celu zaradzenia tej sytuacji. Prosimy dołożyć wszelkich starań, aby dzieci były w szkole na czas.

Nasi nauczyciela oprócz ogromnego zaangażowania w pracę w szkole mają również życie prywatne. Prosimy o uszanowanie ich czasu i punktualne odbieranie dzieci ze szkoły (szkoła zamykana jest o godz. 16:30). Jeśli rodzic spóźni się odbierając dziecko i przyjedzie po godz. 16:30, zostanie naliczona opłata dodatkowa wg regulaminu .

Zajęcia popołudniowe

Po zajęciach obowiązkowych dzieci mają możliwość spędzenia czasu w świetlicy lub uczestniczenia w kółkach zainteresowań.

Świetlica – codziennie do godz. 16:30, dzieci mają możliwość spędzić miło czas na twórczej zabawie pod okiem wychowawcy świetlicowego.

Kółka zainteresowań – uczniowie mogą popołudniami korzystać z szerokiej oferty kółek zainteresowań. Są to zajęcia sportowe, artystyczne, teatralne, literackie, matematyczne,szchowe,przygotowujące do konkursów przedmiotowych, a także zajęcia wyrównawcze i logopedyczne . Część z nich jest oferowana w ramach opłaty za szkołę, część jest dodatkowo płatna. Pełna oferta kółek jest wywieszona na tablicy ogłoszeń. W drugim tygodniu września dzieci wspólnie z rodzicami wypełniają deklarację wyboru kółek. Na tej podstawie, starając się uwzględnić preferencje dzieci, Szkoła tworzy listę dzieci przyjętych na każde kółko. Kółka zainteresowań rozpoczynają się od trzeciego tygodnia września.

Obecność w szkole

Przy metodzie Montessori przyjętej w naszej szkole, aby możliwy był rozwój dziecka i jego postępy w nauce, dziecko musi być obecne w szkole. Rodzice mają obowiązek zapewnić dziecku możliwość uczestniczenie w zajęciach i dopilnować, aby opuszczało zajęcia tylko wówczas, gdy jest to absolutnie konieczne. Jeśli dziecko jest długo lub często nieobecne nie ma możliwości przerobienia całego programu nauki w danym roku.

Jeśli jednak z powodu choroby dziecko jest w szkole nieobecne przez dłuższy czas, nauczyciele przekażą rodzicom materiał do przerobienia w domu, a także zwrócą szczególną uwagę, żeby pomóc dziecku nadrobić zaległości w klasie.

Usprawiedliwianie nieobecności

W przypadku nieobecności dziecka prosimy o wpisanie do dzienniczka usprawiedliwienia, z podaniem przyczyny nieobecności.

Odbieranie dziecka ze szkoły

Dziecko może zostać odebrane ze szkoły tylko przez rodziców lub opiekunów pisemnie przez nich upoważnionych. Upoważnienie należy wpisać w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu na karcie zgłoszeniowej ucznia. Prosimy uprzedzić osoby upoważnione o konieczności okazania dowodu tożsamości.

Wszelkie aktywności po szkole powinny być w miarę możliwości zaplanowane z wyprzedzeniem. Prosimy o wpisanie do dzienniczka informacji, jeśli dziecko ma wrócić do domu z kolegą. W przypadku jednak nieplanowanej wcześniej sytuacji, kiedy dziecko ma zostać odebrane przez osobę nie posiadającą upoważnienia prosimy o telefoniczne poinformowanie szkoły. Uczeń musi mieć pisemną zgodę rodziców na samodzielny powrót ze szkoły. W takiej sytuacji uczeń będzie mógł wyjść ze szkoły po zakończeniu zajęć obowiązkowych.

KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI Szkoła – Rodzic – Uczeń

Tylko ściśle współpracując możemy stworzyć i utrzymać przyjazny charakter naszej szkoły. Wszelkie decyzje podejmowane są po rozważnym rozpatrzeniu punktu widzenia rodzica, dziecka i szkoły. Ta równowaga jest niezbędna i możliwa do osiągnięcia tylko dzięki współpracy opartej na dialogu. Zachęcamy do zgłaszania wszelkich obserwacji i sugestii.

Komunikacja pomiędzy rodzicami a nauczycielami

Kontakt z wychowawcą dziecka jest bardzo ważny. Zachęcamy do kontaktu z nauczycielami w następujących formach:

 • telefoniczna: rodzice mogą zadzwonić do szkoły i zostawić informację dla nauczyciela. Jeśli sprawa jest pilna, będzie to najlepsza droga komunikacji. Nauczyciel oddzwoni, jak tylko będzie mógł;
 • pisemna: rodzice mogą napisać notatkę dla nauczyciela i przekazać ją poprzez ucznia lub wpisać informację do dzienniczka. Nauczyciele mają ograniczony dostęp do poczty internetowej podczas dnia pracy, dlatego na informacje przekazywane tą drogą odpowiadają w ciągu 2-3 dni. Jeśli sprawa jest pilna, lepiej wysłać e-mail na adres szkoły;
 • osobista: w czasie opieki nad dziećmi nauczyciele nie mogą rodzicom poświęcić uwagi na jaką zasługują. Chętnie spotkają się z rodzicami w odpowiednim czasie – prosimy o zgłoszenie nauczycielowi chęci spotkania w celu umówienia odpowiedniego terminu. Nauczyciele spotykają się z rodzicami w godzinach pracy szkoły.

Zebrania z rodzicami

Zaplanowane zebrania z rodzicami obywają się trzy razy w roku – na początku, w środku i pod koniec roku szkolnego i są uwzględnione w kalendarium szkoły. Oprócz tego są organizowane tzw. dni otwarte – jest to czas, kiedy nauczyciele spotykają się indywidualnie z rodzicami.

Dwa razy w roku – pod koniec każdego semestru - rodzice otrzymują ocenę opisową ucznia, w której zawarty jest raport z postępów ucznia w poszczególnych sferach. Ponadto rodzice są zawsze zaproszeni do spotkań z nauczycielami, zarówno wychowawcami jak i nauczycielami poszczególnych przedmiotów. Chęć spotkania należy wpisać dziecku do dzienniczka – poproszony o spotkanie nauczyciel zaproponuje termin.

Informacje ze szkoły

Informacje ze szkoły są przekazywane drogą mailową na adres podany przez rodziców w umowie. Prosimy o informację w przypadku zmiany adresu lub numeru telefonu.

Pozostałe środki komunikacji:

Strona internetowa: www.montessorigorzow.pl

Kalendarium szkoły – są w nim wpisane dni wolne, dyżury nauczycieli, stałe wydarzenia szkolne. Jest ono rozdawane rodzicom na początku roku, jest także na stornie internetowej.

Wizyta w klasie (obserwacja)

Obserwacja jest ważnym elementem filozofii Marii Montessori. Aby naprawdę zrozumieć jak dziecko się uczy oraz czego się uczy, trzeba je obserwować. Edukacja dziecka polega na pełnym partnerstwie pomiędzy rodzicem a szkołą. Każdy rodzic jest zawsze zaproszony na obserwację pracy swojego dziecka. Najlepszym czasem jest praca własna. Prosimy o zgłoszenie nauczycielowi chęci przyjścia na obserwację.

Poniższe wytyczne mają pomóc rodzicowi jak najlepiej skorzystać z obserwacji oraz zapewnić dzieciom i nauczycielom kontynuowanie normalnego ciągu aktywności. Rodzic będzie miał okazję zaobserwować autentyczną pracę dzieci, jeśli nie będzie ona zakłócona jego obecnością.

 1. Prosimy wyłączyć telefon.
 2. Prosimy o zajęcie miejsca wskazanego przez nauczyciela.
 3. Dzieci będą chciały nawiązać rozmowę. Prosimy wytłumaczyć im prostymi słowami, cichym głosem, że przyszli Państwo obserwować ich pracę. Prosimy o powstrzymanie się od zadawania pytań dzieciom.
 4. Z wyjątkiem sytuacji, kiedy nauczyciel zwraca się do Państwa, prosimy unikać zadawania pytań w tym czasie. Nauczyciel chętnie odpowie na wszelkie pytania po czasie pracy własnej.
 5. bserwacja powinna trwać ok. 1 godziny.

Kontakt z dyrekcją

Rodzice są zawsze mile widziani w biurze szkoły. Dzieląc się swoimi pomysłami i spostrzeżeniami  przyczyniają się do wzrostu naszej szkoły. Dlatego zachęcamy do kontaktu z dyrekcją. Najlepiej umówić się na spotkanie drogą mailową lub telefoniczną.

PSYCHOLOG, LOGOPEDA

Szkoła współpracuje z psychologiem i logopedą.

Psycholog wspiera nauczycieli w pracy wychowawczej, pomaga rozwiązywać trudne sytuacje wychowawcze. Służy wsparciem dla rodziców oraz dzieci.

W trakcie roku szkolnego logopeda przeprowadza badania przesiewowe i przekazuje rodzicom informacje na temat ewentualnych problemów logopedycznych dziecka.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Wypadki

Podejmujemy wszelkie starania aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo, jednak wypadki mogą się zdarzyć. W takiej sytuacji dziecku zostanie udzielona pomoc, zostanie sporządzony raport z wypadku.

Pracownik szkoły poinformuje o okolicznościach zdarzenia oraz udzielonej pomocy. Jeśli uraz będzie na tyle poważny, że potrzebna będzie natychmiastowa pomoc, pracownik szkoły wezwie pogotowie i zawiadomi rodziców. Niezbędne jest, aby w szkole były zawsze aktualne numery telefonów obojga rodziców, abyśmy w takich sytuacjach mogli się jak najszybciej z Państwem skontaktować.

Lekarstwa

Zgodnie z przepisami prawa nauczyciele nie podają dzieciom żadnych lekarstw. Jeśli dziecko wymaga tego, aby mu podać lekarstwo, rodzic powinien przekazać nauczycielowi lekarstwo w oryginalnym opakowaniu, podpisanym imieniem i nazwiskiem dziecka oraz dołączoną do niego pisemną instrukcją sposobu podawania. Nauczyciel przypilnuje dziecko, aby samodzielnie wzięło odpowiednią dawkę leku. Dziecko nie może mieć lekarstw w plecaku!

Choroby przewlekłe

Jeśli dziecko cierpi na chorobę przewlekłą lub alergię rodzic powinien dostarczyć do szkoły pisemną informację na ten temat. Lekarstwa ratujące życie powinny być w oryginalnym opakowaniu podpisanym imieniem i nazwiskiem dziecka z pisemną informacją dotyczącą sposobu podawania podpisaną przez lekarza lub rodzica i przekazane nauczycielowi.

Choroby zakaźne

Rodzic zobowiązany jest powiadomić szkołę o każdym przypadku choroby zakaźnej u dziecka lub u członka najbliższego otoczenia. Informacja ta zostanie przekazana pozostałym członkom społeczności szkolnej, tak aby móc zapobiec rozprzestrzenieniu się choroby. Do wiadomości nie zostanie podane nazwisko dziecka, którego choroba dotyczy.

Zwolnienia (może INFEKCJE)

Każdemu dziecku co jakiś czas zdarzy się zachorować. Prosimy o nie przyprowadzanie do szkoły dzieci z objawami choroby takimi jak: kaszel, katar, gorączka, objawy żołądkowe. Dziecko powinno pozostać w domu przez co najmniej 24 h po ustąpieniu objawów.

Rodzic zostanie powiadomiony i poproszony o odebranie dziecka w przypadku:

 • gorączki powyżej 37,5 °C;
 • biegunki lub wymiotów;
 • wysypki z gorączką;
 • ogólnego złego samopoczucie, które sprawia, że dziecko nie może brać udziału w normalnej aktywności klasy.

W takich przypadkach rodzic powinien odebrać dziecko w przeciągu jednej godziny.

Wszy – MOŻE LEPIEJ HIGIENA W SZKOLE

Okresowo dwa razy w roku dokonujemy kontroli głów dzieci m.in. w celu prewencji wszawicy w naszej szkole. Mimo to może się zdarzyć, że wszy się pojawią.

Rodzice są zobowiązani poinformować szkołę tak szybko, jak tylko zauważą wszy u swojego dziecka.

Dzięki temu będziemy mogli poinformować pozostałe rodziny i podjąć odpowiednie kroki, aby zaradzić tej sytuacji. Nazwisko dziecka nie zostanie ujawnione.

Rodzice dziecka, u którego podejrzewa się wszy, zostaną poproszeni o zabranie dziecka ze szkoły i podjęcie odpowiedniej kuracji. Dziecko może powrócić do szkoły po odbyciu kuracji i wyczesaniu wszystkich gnid. Pracownicy szkoły sprawdzą głowę dziecka, zanim wejdzie ono do klasy.

WYŻYWIENIE

Wspólnie spożywany posiłek jest ważnym elementem programu wychowawczego naszej szkoły. Dzieci codziennie rozwijają swoje praktyczne umiejętności. Wspólnie jedzą, ćwicząc dobre maniery, prowadząc przyjacielskie rozmowy. Po jedzeniu porządkują salę lub jadalnię, wycierają stoły.

W szkole zapewniamy zdrowe i pożywne posiłki. Są one płatne z góry za każdy miesiąc.

URODZINY

Urodziny dziecka obchodzone są w klasie podczas specjalnego spotkania. Śpiewamy wtedy piosenki, oglądamy przyniesione przez rodziców zdjęcia (najlepiej jeśli są to fotografie z każdego roku życia dziecka opisane z tyłu jednym zdaniem) i przedmioty, które należały do dziecka, gdy było małe (np. pierwsze śpioszki, buciki, zabawki, itp.).

Po spotkaniu odbywa się (może się odbyć) poczęstunek, przyniesiony przez rodziców. Prosimy uzgodnić z nauczycielem termin obchodzenia urodzin, a także poczęstunek.

Zaproszenia na imprezę urodzinową organizowaną przez rodziców (na którą zaproszonych jest jedynie część dzieci z klasy) prosimy przekazywać drogą mailową, w trosce o dzieci, które nie zostały zaproszone.

DYSCYPLINA

Wierzymy, iż zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest budowanie wewnętrznej dyscypliny dziecka niż narzucanie dyscypliny z zewnątrz. Być może wchodząc do naszej szkoły odniosą Państwo wrażenie, iż nasi uczniowie są mało zdyscyplinowani. W obecności dorosłych są zapewne nieco głośniejsi niż ich koledzy w innych szkołach. Ruch i dźwięk są naturalne dla dzieci. Jednak dzieci, u których wytrenowano zewnętrzną dyscyplinę pozostawione bez dozoru dorosłego wywracają salę do góry nogami. Nasi uczniowie nie zmieniają swojego zachowania zależnie od tego czy nauczyciel ich widzi czy nie. Budowanie samodyscypliny jest procesem dłuższym, jednak jego owoce są nieporównywalne. Tylko dziecko wychowywane w wolności i szacunku może doświadczyć radości ze swego zachowania oraz odkryć korzyści z niego płynące.

Nauczenie dziecka samodyscypliny wymaga wspólnego wysiłku domu i szkoły. Ścisła współpraca jest tu niezbędna.

Uważamy, że skuteczną metodą wychowawczą jest uświadomienie dzieciom naturalnych konsekwencji ich postępowania oraz skutków jakie ono przynosi innym osobom. Uczymy uczniów odpowiedzialności za swoje zachowanie. W szkole obowiązują jasne, stałe, zrozumiałe zasady.

Nauczyciele codziennie obserwują dzieci, co pozwala wychwycić niewłaściwe modele zachowań i pomaga w formułowaniu pomysłów jak można pomóc dziecku w poprawie jego zachowania.

Nieoceniona jest tu pomoc szkolnego psychologa.

Jeśli zachowanie ucznia w niewielkim stopniu wykracza poza reguły szkolne, zostanie on upomniany przez nauczyciela. Jeśli sytuacje te będą się powtarzać lub ich skutki będą poważniejsze uczeń zostanie wezwany na rozmowę z nauczycielem lub z nauczycielem w obecności dyrektora i otrzyma wpis do dzienniczka ucznia.

Jeśli zachowanie dziecka stanowi zagrożenie dla niego lub dla innych, zakłóca prowadzenie lekcji, utrudnia innym naukę, zostanie zorganizowane spotkanie rodziców z nauczycielem oraz uczniem, na którym uczeń zostanie zobowiązany do poprawy zachowania.

Jeśli mimo to poprawa nie nastąpi, konieczne będzie podpisanie przez Ucznia i jego Rodziców

kontraktu ze Szkołą, w którym Uczeń zobowiąże się do poprawy i pracy nad swoim zachowaniem, postawą lub stosunkiem do obowiązków szkolnych. W kontrakcie uczeń będzie miał wyznaczony czas na poprawę. Niektóre przywileje zostaną mu w tym czasie ograniczone – nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach nieobowiązkowych ani wycieczkach, nie będzie mógł reprezentować szkoły na zewnątrz (np. w zawodach sportowych). Rodzice zostaną zobowiązani do odbierania dziecka zaraz po zajęciach obowiązkowych. Po czasie obowiązywania kontraktu (zwykle jest to jeden miesiąc) jeśli uczeń wywiązał się z postanowień, może wrócić do wszystkich aktywności. Jeśli nie, zostanie skreślony z listy uczniów i skierowany do szkoły rejonowej.

Profilaktyka przemocy

Definicja

Przemoc to dobrowolna, świadoma próba zadania bólu, zawstydzanie, upokarzanie, powodowanie smutku lub złego samopoczucia drugiej osoby. Przemoc może być fizyczna i / lub werbalna.

Procedury

Przypadki przemocy w szkole będą rozwiązywane odpowiednio do wieku dzieci uczestniczących w tych zdarzeniach. Pod uwagę są brane także: poziom dojrzałości, specjalne potrzeby, stopień krzywdy, okoliczności towarzyszące, charakter zachowań, relacje między stronami i kontekst zdarzenia.

W przypadku pojedynczego incydentu nauczyciel porozmawia z uczniem w celu określenia sytuacji. Jeśli uczeń nie miał zamiaru dokonania aktu przemocy, wszyscy uczestnicy zdarzenia zostaną

skierowani do przeprowadzenia dyskusji przy tzw. ławeczce pokoju. Towarzyszy temu nauczyciel, dopóki problem nie zostanie rozwiązany. Rodzice tych uczniów zostaną o tym fakcie powiadomieni. Nauczyciel sporządzi notatkę w zeszycie wychowawczym.

Jeśli incydent miał charakter celowy, zostanie wpisana uwaga do dzienniczka, a zdarzenieudokumentowane w zeszycie wychowawczym. Rodzice ucznia zostaną wezwani w celu omówienia sytuacji i jej konsekwencji. Jeśli to będzie konieczne uczeń zostanie odesłany do domu zaraz po zdarzeniu i będzie mógł wrócić dopiero jak sytuacja będzie wyjaśniona.

Konsekwencje będą różne w zależności od tego co się stało. Mogą to być pisemne przeprosiny skierowane do innego dziecka, utrata przywilejów, podpisanie kontraktu lub, w ekstremalnych sytuacjach, skreślenie z listy uczniów. Wskazane może też być skierowanie ucznia do poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Powrót do klasy

Przed powrotem ucznia do klasy zostanie zorganizowane spotkanie z wychowawcami oraz psychologiem. Będzie omówione co się stało, jakie konsekwencje zostały wyciągnięte, jakie ustalenia dokonane. Omówione będzie bezpieczeństwo uczniów oraz sposoby komunikacji. Celem klasy jest pomoc uczniowi w przestrzeganiu reguł życia społecznego.

Zapobieganie

W naszej szkole każdy ma prawo czuć się dobrze i bezpiecznie. Wiemy, że przemoc stosowana przez dzieci jest często wynikiem frustracji, impulsywności, czy bezmyślności, a nie okrucieństwa. Jeżeli uda nam się rozwiązać te problemy od początku i zapewnimy dzieciom narzędzia do radzenia sobie z gniewem, nauczymy je myśleć zanim powiedzą lub zrobią coś złego, empatii w kontaktach z innymi, takie zjawiska nie wystąpią.

Nasza szkoła wykorzystuje następujące metody, aby wspierać rozwój uczniów i zapobiegać przypadkom przemocy:

Relacje – pomiędzy nauczycielem i dziećmi są bliskie i pełne zaufania relacje. Nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły pomagają dzieciom opanować emocje rozmawiając z nimi, zachęcają do nazywania i opisywania uczuć, uczą razić sobie z gniewem.

Bezpieczne otoczenie – uczniowie przebywają w otoczeniu, które wspiera zarówno pracę indywidualną jak i współpracę w grupie. Materiały i zadania są zróżnicowane, tak aby zapewnić uczniom na wszystkich poziomach satysfakcjonującą pracę, dzięki czemu każdy wykonuje zadania dostosowane do swoich potrzeb i możliwości. Dzięki połączeniu pracy własnej oraz pracy kierowanej przez nauczyciela, uczniowie są zaangażowani w różne działania, które nie prowadzą do współzawodnictwa, absorbują uwagę uczniów i budują ich wiarę we własne siły. Dzięki temu uczniowie są mniej skłonni do angażowania się w negatywne zachowania.

Obserwacja nauczycielska - obserwacja jest fundamentalnym narzędziem wszystkich nauczycieli Montessori i jest używana w różny sposób, zarówno w celu ocenienia postępów edukacyjnych i społecznych, jak i w celu planowania prezentacji nauczyciela. Obserwacja pozwala nauczycielom monitorować społeczny, emocjonalny i behawioralny rozwój każdego ucznia i sprzyjać efektywnej nauce oraz rozpoznawaniu sytuacji, gdy może być potrzebne dodatkowe wsparcie.

Wspólnotowy charakter szkoły – szkoły Montessori wspierają zarówno niezależność jak i współpracę. Codziennie uczniowie siadają razem z całą klasą i rozmawiają o tym czego się nauczyli zarówno w sensie edukacyjnym jak i społecznym. Zawierane są umowy klasowe, które są definiowane lub zmieniane podczas tych spotkań. To pomaga uczniom w podejmowaniu decyzji, które mają pozytywny skutek dla pozostałych.

Ławeczka pokoju – jest to niewielka ławka, używana w przypadku konfliktu. Może z niej korzystać dwoje lub kilkoro dzieci, a nawet cała klasa. Na ławeczce kładziony jest nieduży, ładny przedmiot – kamień, muszla, kwiat. Głos ma osoba trzymająca przedmiot. Pozostali nie przerywają jej wypowiedzi. Potem przedmiot jest przekazywany i głos ma kolejna osoba. W trakcie takiej rozmowy unikamy obwiniania i wymieniania nazwisk. Nazywamy zachowanie i swoje uczucia. Uczniowie są świadomi wspólnoty i chcą dobrych relacji w grupie. W ten sposób prowadzona wymiana zdań zwykle kończy się wyjaśnieniem sprawy. Dzieci uczą się dyskutować bez obwiniania, wypowiadać się w sposób szanujący uczucia innych.

Psycholog szkolny – szkoła współpracuje z psychologiem, który wspiera nauczycieli w sprawach wychowawczych, służy pomocą rodzicom oraz dzieciom.

Partnerstwo między rodzicami a szkołą – rodzice w szkole są traktowani jako partnerzy we wspieraniu rozwoju dzieci. Stała komunikacja sprzyja szybkiemu eliminowaniu wszelkich trudności. W ten sposób problemy się nie kumulują i nie doprowadzamy do sytuacji skrajnych.

OCENY

Nauczycielom zależy na postępach każdego ucznia zarówno w nauce jak i zachowaniu.

Aby motywować uczniów do pracy nauczyciele nie stawiają dzieciom stopni. Dzieci uczą się czerpać radość ze swoich sukcesów oraz samodzielnie oceniać swoją pracę. Nauczyciele prowadzą indywidualną obserwację każdego ucznia i na bieżąco wiedzą jaki poziom umiejętności dziecko posiada. Dla postępów w nauce istotne jest ocenienie stopnia zaawansowania ucznia w opanowaniu poszczególnych umiejętności. W naszej szkole stosujemy ocenę trójstopniową: uczeń rozpoczął pracę z materiałem – uczeń samodzielnie pracuje – uczeń opanował umiejętność.

Dwa razy w roku sporządzana jest ocena opisowa dla każdego ucznia, w której znajduje się kompleksowa informacja na temat postępów dziecka.

Zdarza się, że nauczyciel zaobserwuje, iż dziecko ma problem natury fizycznej, edukacyjnej, behawioralnej. Każdy nauczyciel dokumentuje swoje obserwacje i konsultuje się w takich przypadkach z psychologiem oraz dyrektorem szkoły. Rodzice ucznia zostaną zaproszeni na spotkanie, na którym omówione zostaną wskazania do dalszych obserwacji, czy konsultacji ze specjalistami. Jeśli problemy dotyczące zachowania stanowią zagrożenie dla pozostałych uczniów, uczeń będzie mógł wrócić po tym, jak problem zostanie zażegnany. Jeśli dziecko posiada diagnozę od specjalisty spoza szkoły uprzejmie prosimy o okazanie kopii diagnozy, abyśmy mogli lepiej pomóc dziecku.

UBRANIA

Dzieci powinny do szkoły przychodzić w ubraniu czystym i schludnym. Dopuszcza się wprowadzenie stroju ujednoliconego.

Strój galowy dzieci noszą w tzw. dni galowe wymienione w kalendarium szkoły oraz w czasie wycieczek do miejsc kultury. Są to dla dziewczynek: spódnica granatowa/czarna, biała koszulka oraz sweterek granatowy, dla chłopów spodnie granatowe/czarne, biała koszulka oraz sweterek granatowy.

Po szkole dzieci chodzą w obuwiu zmiennym. Prosimy pamiętać, że dzieci codziennie wychodzą na dwór. Powinny być ubrane stosownie do pogody. Jeśli dziecku zdarza się jeszcze zmoczyć bieliznę, prosimy o przynoszenie do szkoły worka z zapasowym ubraniem. Uczymy dzieci dbać o swoje rzeczy. Będzie im znacznie łatwiej, kiedy ich ubrania będą podpisane. Biżuteria – kolczyki, bransoletki, naszyjniki mogą się zniszczyć lub zgubić. Rozpraszają też dzieci w czasie zajęć. Najlepiej nie przynosić ich do szkoły.

Przedmioty wartościowe

Uczniowie na terenie szkoły nie mogą korzystać z telefonów komórkowych. W razie pilnej konieczności skontaktowania się z dzieckiem rodzice mogą dzwonić do sekretariatu szkoły i prosić o kontakt z dzieckiem. W przypadku, gdy uczeń nie zastosuje się do powyższego zakazu telefon zostanie odebrany i będzie do odbioru przez rodziców u wychowawcy klasy. Uczniowie nie przynoszą do szkoły żadnych urządzeń elektronicznych chyba, że otrzymają na to zgodę wychowawcy lub dyrektora szkoły Prosimy, aby dzieci nie przynosiły do szkoły przedmiotów wartościowych, których nie można właściwie zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą. Do szkoły nie wolno przynosić żadnych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu uczniów. Szkoła nie odpowiada za zniszczone lub utracone wartościowe przedmioty przyniesione przez dziecko wbrew regulaminowi.

OPŁATY

Nasza Szkoła utrzymuje się z subwencji oświatowej przyznawanej przez miasto Gorzów Wlkp. Oraz opłat rodzicielskich. Z funduszy tych opłacane są wynagrodzenia naszej wyjątkowej kadry pedagogicznej, utrzymywany jest budynek oraz dobrej jakości materiały edukacyjne. Płynność finansowa szkoły zapewnia wysoki poziom edukacji naszych uczniów. Dlatego regularne dokonywanie opłat jest tak ważne.

Opłat czesnego należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca. Rozliczenie za każdy miesiąc jest wysyłane drogą mailową (lub telefoniczną) do rodziców na wskazany adres mailowy (lub numer telefonu) przy podpisaniu umowy. W przypadku opóźnienia w opłatach naliczane będą odsetki ustawowe.

Opłata czesnego pokrywa wszystkie zajęcia obowiązkowe oraz opiekę w godzinach pracy szkoły.

Dodatkowo płatne są:

niektóre kółka popołudniowe,

 • wycieczki, zielone szkoły,
 • ubezpieczenie roczne

W przypadku zmiany szkoły należy nas, zgodnie z umową, powiadomić z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem. Wszelkie niezbędne dokumenty określone Ustawą o Systemie oświaty będą przesłane do nowej szkoły po wpłynięciu do naszego biura (SEKRETARIATU) dokumentu przyjęcia ucznia do szkoły.

ZIELONE SZKOŁY I WYCIECZKI

Program edukacyjny oraz wychowawczy w naszej szkole wzbogacamy zajęciami prowadzonymi podczas wyjazdów przyrodniczych, wyjść do muzeów oraz ośrodków kultury i nauki. Jest to rozszerzenie naszych zajęć montessoriańskich i bardzo ważny element programu szkoły. Dlatego ważne jest, aby dzieci w nich uczestniczyły. Jeśli z powodów finansowych mają Państwo problem z wysłaniem dziecka na wycieczkę lub zieloną szkołę, prosimy – poinformujcie nas o tym. Na pewno znajdzie się sposób na rozwiązanie tej sytuacji. Jeśli mają Państwo możliwość i chęć dofinansowania wyjazdu innego dziecka – również prosimy o informację. Stanowimy wspólnotę – my jako szkoła oraz grono rodzicielskie. Możemy pomagać sobie nawzajem. Dane osób korzystających z pomocy traktujemy jako ściśle poufne.