PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI ROK SZKOLNY 2014/2015

Cele współpracy rodziców i nauczycieli:

 

 1. uświadomienie rodzicom, że rozwój dziecka zależy od wspólnie realizowanych działań, właściwie prowadzonej współpracy rodziny ze szkołą i szkoły z rodziną,
 2. uzgodnienie wspólnego systemu oddziaływań wychowawczych (ujednolicenie wymagań stawianych uczniom przez nauczycieli i rodziców),
 3. rozszerzenie wpływów wychowawczych nauczycieli i rodziców,
 4. usprawnienie pracy wychowawczej z uczniami oraz zwiększenie efektywności procesu edukacyjnego,
 5. wykształcenie klimatu wzajemnego porozumienia, umacnianie więzi  emocjonalnej między nauczycielami a rodzicami,

Zasady współpracy szkoły z rodzicami:

 1. rodzice i szkoła wspólnie tworzą najlepsze warunki rozwoju dziecka,
 2. szkoła poznaje oczekiwania rodziców,
 3. szkoła uważnie słucha informacji rodziców o potrzebach ich dzieci i o warunkach, które najlepiej sprzyjają rozwojowi naszych uczniów,
 4. rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci,
 5. szkoła realizuje program profilaktyki i program wychowawczy akceptowany przez rodziców
 6. szkoła informuje rodziców o postępach i sukcesach ich dzieci,
 7. szkoła jest przyjazna uczniom, rodzicom i nauczycielom,
 8. rodzice mają prawo do wypowiadania opinii na temat wszystkich spraw dotyczących ich dzieci,

Prawa i obowiązki rodziców

 

Rodzice zobowiązani są do:

 1. systematycznego kontaktowania się ze szkołą, celem uzyskiwania informacji  dotyczących postępów dziecka, jego zachowania się w szkole, klasie,
 2. współpracy z nauczycielami, pedagogami szkolnymi w razie występujących u dziecka trudności dydaktycznych lub wychowawczych.

Rodzice mają prawo do:

 1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych w klasie i w szkole,
 2. znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,
 3. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka (jego postępów, ewentualnych trudności w nauce, zachowania w szkole ) w czasie spotkań z rodzicami oraz konsultacji,
 4. uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci,
 5. wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.-

Zadania wychowawców:

Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

 1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie,
 2. kreowanie sytuacji, w których uczniowie aktywnie rozwijają wszystkie sfery swojej osobowości,
 3. wyrabianie wśród uczniów odpowiednich postaw społeczno-moralnych,
 4. inspirowanie działań zespołowych uczniów,
 5. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązanie konfliktów w zespole oraz między uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

Wychowawca w celu realizacji w/w zadań :

 1. otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków,
 2. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
  1. różne formy życia zespołowego integrującego klasę,
  2. ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych,
 3. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którzy powinni być otoczeni indywidualnymi działaniami (uczniowie zdolni, uczniowie z trudnościami i niepowodzeniami),
 4. wychowawca dba o porozumiewanie się (kontakt) z rodzicami niezależnie od wykazywanej przez nich inicjatywy; organizuje spotkania lub w innej formie kontaktuje się z rodzicami informując ich o postępach w nauce i zachowaniu ucznia,
 5. włącza rodziców w sprawy życia klasy i szkoły,
 6. wpisuje do zeszytów korespondencyjnych informację na temat ucznia, czynionych przez niego postępów, ewentualnych trudności w nauce, zachowania w szkole,
 7. na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca pisemnie zawiadamia o grożącej dziecku ocenie niedostatecznej z przedmiotu, a na dwa tygodnie przed terminem wystawiania ocen o proponowanych ocenach semestralnych,
 8. współpracuje z pedagogiem i psychologiem szkolnym i z innymi specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

Planowane  działania:

 

Opis działania

FORMY KONTAKTU Z RODZICAMI

spotkania z rodzicami

konsultacje

 

rozmowy indywidualne

„drzwi otwarte”

inne

1. Informowanie

rodziców o funkcjonowaniu szkoły.

 

x

 

x

 

x

 

x

imprezy środowiskowe

spotkania RR

2. Diagnozowanie potrzeb i oczekiwań rodziców.

 

x

 

x

 

x

 

 

3.Zapoznanie rodziców

z dokumentacją

Szkoły:

Statut 

Program naprawczy

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

 

spotkania RR

4. Uchwalenie SPW i SPP

 

 

   

Spotkanie RR

5.Przekazywanie rodzicom informacji o dziecku:

a) informowanie o postępach dziecka w nauce,

b) sygnalizowanie wszelkich niepokojących zachowań zauważanych  u dziecka.

 

 

 

x

x

podczas rozmów indyw.

 

 

 

x

x

podczas

rozmów indyw.

 

 

 

x

   

6.Omawianie bieżących spraw opiekuńczych, wychowawczych, dydaktycznych, organizacyjnych.

 

 

x

x

 

 

x

 

 

7.Wspólne rozwiązywanie pojawiających się w klasie problemów.

x

 

 

 

 

8.Pedagogizacja rodziców:

a) wzbogacanie wiedzy rodziców o rozwoju fizycznym, psychicznym  i społecznym dziecka,

informowanie o sposobach  pomocy dziecku w nauce;

b) przekazywanie rodzicom konkretnych   rad dotyczących pomocy w przezwyciężaniu trudności ich dziecka.

 

 

 

x

x

 

 

 

x

x

x

 

wspólne spotkania rodziców  z Dyrektorem

spotkania z pedagogiem szkolnym i inn. specjalistami

9. Współudział w organizowaniu imprez  i

uroczystości szkolnych,

 

 

 

 

 

 Święto Szkoły i inn.

 

 

HARMONOGRAM NA ROK SZKOLNY 2014/2015

 

FORMA SPOTKANIA/ TEMATYKA

 

TERMIN

Spotkania z rodzicami

 1. Omówienie wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz zasad oceniania uczniów ze.
 2. Prezentacja Statutu Szkoły, SPW i SPP.
 3. Opracowanie planu wychowawczego klasy oraz planu współpracy z rodzicami.
 4. Uzyskanie zgody rodziców na udział ucznia w zajęciach specjalistycznych.
 5. Wybory Klasowej RR.
 6. Prezentacja warunków ubezpieczenia uczniów.

 

 

 

 

29 sierpnia 2014r.

 

I spotkanie RR

1. Wybór zarządu

2. Opracowanie planu pracy

3. Podjęcie uchwał w sprawie SPW i SPP

 

23 września 2014r.

Spotkanie ogólne dla rodziców z Dyrektorem szkoły:

1. Analiza wyników nauczania

2. Pedagogizacja nt. jak pomóc dziecku w przygotowaniu do pracy w Pedagogice Montessori.

Do 20 października 2014 r.

Spotkania z rodzicami

1. Omówienie postępów w nauce i zachowaniu uczniów.

2. Pedagogizacja rodziców: wg. planów wychowawcy

 

 

20-21  listopada 2014r.

 

Informacja dla uczniów i rodziców o propozycjach ocen

 

do 9 stycznia 2015r.

Termin ostatecznego wystawienia ocen

27 stycznia 2015r.

 

Spotkania z rodzicami

1. Analiza efektów  nauczania i wychowania

2.Ewaluacja  planu wychowawczego klasy, wnioski do pracy na II półrocze

3. Informacje zwrotne od rodziców

 

5 marca 2015r.

 

Spotkania z rodzicami/ konsultacje

1. Informacje bieżące nt. postępów uczniów.

 

21-22 maja 2015 r.

Informacja dla uczniów i rodziców o propozycjach rocznych ocen klasyfikacyjnych

3 czerwca 2015 r.

Ostateczne wystawienie ocen

18 czerwca 2015 r.

Spotkanie RR

Podsumowanie II półrocza

1 lipca 2015 r.