PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI 

Cele współpracy rodziców i nauczycieli:

 

 1. uświadomienie rodzicom, że rozwój dziecka zależy od wspólnie realizowanych działań, właściwie prowadzonej współpracy rodziny ze szkołą i szkoły z rodziną,
 2. uzgodnienie wspólnego systemu oddziaływań wychowawczych (ujednolicenie wymagań stawianych uczniom przez nauczycieli i rodziców),
 3. rozszerzenie wpływów wychowawczych nauczycieli i rodziców,
 4. usprawnienie pracy wychowawczej z uczniami oraz zwiększenie efektywności procesu edukacyjnego,
 5. wykształcenie klimatu wzajemnego porozumienia, umacnianie więzi  emocjonalnej między nauczycielami a rodzicami,

Zasady współpracy szkoły z rodzicami:

 1. rodzice i szkoła wspólnie tworzą najlepsze warunki rozwoju dziecka,
 2. szkoła poznaje oczekiwania rodziców,
 3. szkoła uważnie słucha informacji rodziców o potrzebach ich dzieci i o warunkach, które najlepiej sprzyjają rozwojowi naszych uczniów,
 4. rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci,
 5. szkoła realizuje program profilaktyki i program wychowawczy akceptowany przez rodziców
 6. szkoła informuje rodziców o postępach i sukcesach ich dzieci,
 7. szkoła jest przyjazna uczniom, rodzicom i nauczycielom,
 8. rodzice mają prawo do wypowiadania opinii na temat wszystkich spraw dotyczących ich dzieci,

Prawa i obowiązki rodziców

 

Rodzice zobowiązani są do:

 1. systematycznego kontaktowania się ze szkołą, celem uzyskiwania informacji  dotyczących postępów dziecka, jego zachowania się w szkole, klasie,
 2. współpracy z nauczycielami, pedagogami szkolnymi w razie występujących u dziecka trudności dydaktycznych lub wychowawczych.

Rodzice mają prawo do:

 1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych w klasie i w szkole,
 2. znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,
 3. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka (jego postępów, ewentualnych trudności w nauce, zachowania w szkole ) w czasie spotkań z rodzicami oraz konsultacji,
 4. uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci,
 5. wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.-

Zadania wychowawców:

Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

 1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie,
 2. kreowanie sytuacji, w których uczniowie aktywnie rozwijają wszystkie sfery swojej osobowości,
 3. wyrabianie wśród uczniów odpowiednich postaw społeczno-moralnych,
 4. inspirowanie działań zespołowych uczniów,
 5. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązanie konfliktów w zespole oraz między uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

Wychowawca w celu realizacji w/w zadań :

 1. otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków,
 2. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
  1. różne formy życia zespołowego integrującego klasę,
  2. ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych,
 3. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którzy powinni być otoczeni indywidualnymi działaniami (uczniowie zdolni, uczniowie z trudnościami i niepowodzeniami),
 4. wychowawca dba o porozumiewanie się (kontakt) z rodzicami niezależnie od wykazywanej przez nich inicjatywy; organizuje spotkania lub w innej formie kontaktuje się z rodzicami informując ich o postępach w nauce i zachowaniu ucznia,
 5. włącza rodziców w sprawy życia klasy i szkoły,
 6. wpisuje do zeszytów korespondencyjnych informację na temat ucznia, czynionych przez niego postępów, ewentualnych trudności w nauce, zachowania w szkole,
 7. na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca pisemnie zawiadamia o grożącej dziecku ocenie niedostatecznej z przedmiotu, a na dwa tygodnie przed terminem wystawiania ocen o proponowanych ocenach semestralnych,
 8. współpracuje z pedagogiem i psychologiem szkolnym i z innymi specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.