Szkoła Montessori - Statut szkoły

STATUT

PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ MONTESSORI

W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

§ 1.

Nazwa i typ Szkoły.

1. Szkołę prowadzi Stowarzyszenie Edukacyjne „RAZEM”

2. Szkoła nosi nazwę: Pierwsza Szkoła Podstawowa Montessori w Gorzowie Wielkopolskim

3. Skrócona nazwa Szkoły: I SP Montessori Gorzów Wlkp.

4. Siedziba Szkoły: ul. Osadnicza 3,   66-400 Gorzów Wielkopolski.

5. Pierwsza Szkoła Podstawowa Montessori w Gorzowie Wlkp., zwana dalej „Szkołą”, jest niepubliczną szkołą podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej.

7. Na pieczęciach Szkoły używa się nazwy w pełnym brzmieniu.

§ 2.

Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.

§ 3.

Organ prowadzący Szkołę.

1. Organem prowadzącym Szkołę jest Stowarzyszenie Edukacyjne „RAZEM” z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

2. Organ prowadzący:

      1) nadaje Szkole statut.

      2) powołuje i odwołuje Dyrektora Szkoły.

      3) ustala wysokość czesnego za naukę i inne opłaty.

      4) zarządza majątkiem.

      5) zatwierdza preliminarz wydatków.

      6) rozstrzyga ewentualne spory między Radą Pedagogiczną a Dyrektorem Szkoły.

      

§ 4.

Cele i zadania Szkoły.

1. Realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się.

2. Respektowanie trój-przedmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących:  uczeń – nauczyciel - dom rodzinny.

3. Rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych ucznia.

4. Kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata i dążeniu do prawdy.

5. Poszanowanie godności dziecka, zapewnienie przyjaznych i zdrowych warunków do nauki i zabawy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijanie samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie.

6. Wyposażenie dziecka w umiejętność czytania i pisania, w wiadomości i sprawności matematyczne potrzebne w sytuacjach życiowych i szkolnych oraz przy rozwiązywaniu problemów.

7. Dbałość o to, aby dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do zrozumienia świata, w tym zagwarantowanie mu do dostępu do różnych źródeł informacji i możliwości korzystania z nich.

8. Sprzyjanie rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym.

9. Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.

10. Kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacenie zasobów słownictwa uczniów.

11. Konsekwentne dążenie do poznania indywidualności ucznia, jego potrzeb i zainteresowań.

12. Wyrabianie swobody wyboru i wolności.

13. Wdrażanie do współdziałania i do zbiorowych form wysiłku.

14. Rozwijanie nie tylko intelektu, ale i innych sfer osobowości.

15. Umożliwianie uczniom rozwoju ich talentów i zainteresowań poznawczych, artystycznych, sportowych i innych, a także rozbudzanie w dzieciach wrażliwości na piękno otaczającego nas świata.

16. Odkrywanie wewnętrznej harmonii dziecka, budowanie w nim zaufania we własne siły, budzenie wewnętrznej motywacji do poznawania świata oraz zdobywania wiedzy i umiejętności.

17. Wychowanie i kształcenie dzieci w poszanowaniu i miłości do rodziców, ojczyzny oraz dziedzictwa kulturowego narodu, a także uczenie dostrzegania tego, co wartościowe w kulturze innych krajów Europy i świata.

18. Upowszechnianie wśród uczniów wiedzy ekologicznej oraz uwrażliwianie na problemy ochrony środowiska.

19. Wychowanie do życia w pokoju i przyjaźni między narodami.

20. Przygotowanie uczniów do pełnego uczestnictwa w kolejnych cyklach kształcenia.

21. Zapewnienie warunków do ujawnienia i wykorzystania całego potencjału ucznia.

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA (WSO)
§ 5 DO § 12

§ 5.

Klasyfikacja śródroczna odbywa się raz do roku tydzień przed rozpoczęciem zimowych ferii szkolnych, zgodnie z kalendarzem na dany rok szkolny dla szkół publicznych.

§ 6.

Szczegółowe kryteria wymagań na poszczególne stopnie opracowują nauczyciele poszczególnych przedmiotów z uwzględnieniem zapisów Statutu oraz podają je uczniom i rodzicom na początku każdego roku szkolnego.

§ 7.

Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciel przedmiotu jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanej ocenie zachowania.

§ 8.

Ocenianie bieżące oraz klasyfikacja śródroczna i roczna w klasach I-III (ust.1-8)

1. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.. Oceny bieżące są również opisowymi.

2. Przy konstruowaniu oceny opisowej nauczyciel uwzględnia w szczególności następujące elementy codziennej pracy ucznia.

     1) pracę indywidualną i grupową na lekcji.

     2) odpowiedzi ustne.

     3) prace pisemne.

     4) inne formy aktywności.

3. Przy konstruowaniu oceny opisowej w odniesieniu do pracy na lekcji nauczyciel stosuje następujące kryteria oceny:

     1) planowanie i realizacja pracy własnej – indywidualnej.

     2) sposób pracy w grupie (akceptowanie powierzonej roli i ustalenie zasad pracy w grupie, komunikowanie się, jeśli zadanie tego wymaga i prezentowanie efektów pracy grupowej).

     3) aktywność na lekcji (zgłaszanie się, udzielanie prawidłowych odpowiedzi).

     4) ogólna postawa, zaangażowanie, stopień koncentracji na zadaniu, pomoc innym, samodzielność, wytrwałość, tempo pracy podczas pracy własnej.

     5) umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji i pomocy.

4. Przy konstruowaniu oceny opisowej z wypowiedzi ustnej nauczyciel stosuje następujące kryteria oceny:

     1) zawartość rzeczową.

     2) zrozumienie tematu.

     3) dobór i stosowanie słownictwa fachowego.

     4) sposób prezentacji- umiejętność formułowania i wyrażania myśli.

5. Przy konstruowaniu oceny opisowej z prac pisemnych nauczyciel stosujenastępujące kryteria oceny:

     1) zawartość rzeczową.

     2) zrozumienie tematu.

     3) umiejętność formułowania i wyrażania myśli.

     4) zgodność z tematem.

     5) ortografia.

     6) umiejętność rozwiązywania problemów w sposób twórczy.

     7) estetyka wypowiedzi.

6.Przy konstruowaniu oceny opisowej w odniesieniu do innych form aktywności nauczyciel ocenia następujące elementy:

     1) przygotowanie w domu.

     2) wkład pracy.

     3) samodzielność.

     4) samoocenę ucznia.

     5) udział w konkursach.

     6) udział w zajęciach nadobowiązkowych.

     7) praca nap projektami długoterminowymi.

7. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

8. Przy konstruowaniu oceny opisowej zachowania nauczyciel uwzględnia m. in.:

     1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym.

     2) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm społecznych.

     3) kulturę bycia.

     4) zaangażowanie w życie klasy i Szkoły.

     5) wywiązywanie się z obowiązków szkolnych.

§ 9.

Sposób wykonywania zadań Szkoły.

1. Nauczanie według programów uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych oraz zestaw programów nauczania zgodny z pedagogiką Marii Montessori i obowiązującymi przepisami.

2. Nauczanie w szkole odbywa się w formie otwartego nauczania, opartego na indywidualnym planowaniu pracy z uczniem i podsumowaniu tej pracy w ustalonym czasie zgodnie z założeniem pedagogiki Marii Montessori.

3. Podstawą edukacji jest prawidłowo zbudowany proces edukacji polegający na indywidualizacji nauczania realizującego wymaganą podstawę programową. Niezbędne w tym procesie jest poznanie dziecka i jego rodziny, zbudowanie wzajemnych relacji, a także przygotowanie przez nauczyciela ciekawego i inspirującego otoczenia.

4. Zasada indywidualizacji w klasach Montessori realizowana jest poprzez:

     1) nauczanie w zróżnicowanych wiekiem grupach dzieci.

     2) obserwację ucznia, w celu poznania poziomu rozwoju, określenia aktualnych umiejętności, preferencji, zainteresowań, uzdolnień oraz dostrzeżenia momentów gotowości do uczenie się określonych umiejętności.

     3) nauczanie w przejrzyście zorganizowanym i uporządkowanym otoczeniu ,zawierającym właściwie dobrane pomoce dydaktyczne.

4. Samodzielność ucznia rozwijana jest poprzez:

     1) dostępność wszystkich materiałów dydaktycznych znajdujących się w klasie.

     2) swobodę wyboru zadań i materiału dydaktycznego stosownie do aktualnych możliwości i zainteresowań.

     3) opracowanie materiałów zgodnie z zasadą stopniowania trudności oraz możliwości dokonywania samokontroli między innymi poprzez kontrolę błędu.

     4) planowanie czynności i rozliczanie się z tych planów.

     5) branie odpowiedzialności za wykonaną pracę.

     6) Realizacji zasady wolności i swobody działania sprzyja wybór przez ucznia przedmiotu aktywności, czasu, miejsca, tempa i formy pracy (indywidualna lub wspólna z kolegami), jak i sposób jej wykonania.

7. Systematyczna współpraca Szkoły z rodzicami w celu wspomagania wychowawczej roli rodziny oraz realizacji zadań dydaktycznych.

8. Przykład i postawa osobista dawana uczniom przez nauczyciela.

9. Kształtowanie wartościowych cech woli i charakteru, jak godność, wrażliwość, samodzielność, odpowiedzialność, wytrwałość i obowiązkowość.

10. Wpajanie zasad kultury życia codziennego i społecznego.

§ 10.

Ocenianie bieżące oraz klasyfikacja śródroczna i roczna w klasach I-III.

1. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.. Oceny bieżące są również opisowymi.

2. Przy konstruowaniu oceny opisowej nauczyciel uwzględnia w szczególności następujące elementy codziennej pracy ucznia.

     1) pracę indywidualną i grupową na lekcji.

     2) odpowiedzi ustne.

     3) prace pisemne.

     4) inne formy aktywności.

3. Przy konstruowaniu oceny opisowej w odniesieniu do pracy na lekcji nauczyciel stosuje następujące kryteria oceny:

     1) planowanie i realizacja pracy własnej – indywidualnej.

     2) sposób pracy w grupie (akceptowanie powierzonej roli i ustalenie zasad pracy w grupie, komunikowanie się, jeśli zadanie tego wymaga i prezentowanie efektów pracy grupowej).

     3) aktywność na lekcji (zgłaszanie się, udzielanie prawidłowych odpowiedzi).

     4) ogólna postawa, zaangażowanie, stopień koncentracji na zadaniu, pomoc innym, samodzielność, wytrwałość, tempo pracy podczas pracy własnej.

5) umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji i pomocy.

4. Przy konstruowaniu oceny opisowej z wypowiedzi ustnej nauczyciel stosuje następujące kryteria oceny:

     1) zawartość rzeczową.

     2) zrozumienie tematu.

     3) dobór i stosowanie słownictwa fachowego.

     4) sposób prezentacji- umiejętność formułowania i wyrażania myśli.

5.Przy konstruowaniu oceny opisowej z prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące kryteria oceny:

     1) zawartość rzeczową.

     2) zrozumienie tematu.

     3) umiejętność formułowania i wyrażania myśli.

     4) zgodność z tematem.

     5)ortografia.

     6)umiejętność rozwiązywania problemów w sposób twórczy.

     7)estetyka wypowiedzi.

6.Przy konstruowaniu oceny opisowej w odniesieniu do innych form aktywności nauczyciel ocenia następujące elementy:

     1) przygotowanie w domu.

     2) wkład pracy.

     3) samodzielność.

     4) samoocenę ucznia.

     5) udział w konkursach.

     6) udział w zajęciach nadobowiązkowych.

     7) praca nap projektami długoterminowymi.

7. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

8. Przy konstruowaniu oceny opisowej zachowania nauczyciel uwzględnia m. in.:

     1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym.

     2) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm społecznych.

     3) kulturę bycia.

     4) zaangażowanie w życie klasy i Szkoły.

     5) wywiązywanie się z obowiązków szkolnych.

§ 11.

Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania.

1. Uczeń lub jego rodzice maja prawo wnioskować o podwyższenie przewidywanej przez wychowawcę rocznej oceny z zachowania.

2. Uczeń lub jego rodzic składa do wychowawcy pisemny lub ustny wniosek o ponowne rozpatrzenie oceny zachowania.

3. Wniosek należy złożyć w terminie 7 dni po otrzymaniu informacji o przewidywanej ocenie zachowania. Za datę poinformowania rodzica uznaje się datę zebrania rodziców w danej klasie.

4. Ocena zachowania może być podwyższona po przeprowadzeniu rozmowy wyjaśniającej pomiędzy uczniem i wychowawcą. Podczas rozmowy omawiany jest stopień spełniania przez ucznia kryteriów oceniania zachowania zawartych w WSO, oraz wystawione przez nauczycieli w dzienniku pochwały i uwagi.

5. Termin rozmowy wyjaśniającej uzgadnia wychowawca z uczniem. Rozmowa musi się odbyć przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

6. Uczeń który w wyznaczonym terminie nie przystąpi do rozmowy wyjaśniającej, traci prawo do dalszego ubiegania się o jej podwyższenie.

7. Rodzic ucznia ma prawo wziąć udział w rozmowie wyjaśniającej. Na rozmowę wyjaśniającą wychowawca może zaprosić w charakterze obserwatorów: przedstawiciela samorządu klasowego, przedstawiciela Rady Pedagogicznej.

8. Ustalona w toku rozmowy ocena jest ostateczna.

§ 12.

Warunki i sposoby przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach uczniów w nauce.

1. Rodzice informowani są o ocenach bieżących, śródrocznych i rocznych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz o ocenach zachowania ucznia w następujący sposób:

     1) na spotkaniach indywidualnych z wychowawcą.

     2) w czasie zebrań z rodzicami.

2. Na miesiąc przed terminem klasyfikacyjnego śródrocznego i rocznego posiedzenia Rady Pedagogicznej wychowawca jest zobowiązany poinformować uczniów i ich rodziców o poziomie osiągnięć edukacyjnych w formie pisemnej.

§ 13.

Organizacja zajęć dodatkowych.

1. Zajęcia dodatkowe (różnego rodzaju koła przedmiotowe i koła zainteresowań) prowadzone są w grupach międzyoddziałowych zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami uczniów.

2. Zajęcia dodatkowe organizowane są w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych.

§ 14.

Formy opieki i pomocy uczniom.

1. Dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów.

2. Pomoc pedagogiczna i psychologiczna udzielana przez instytucje świadczące specjalistyczne poradnictwo.

3. Wsparcie w ramach zajęć świetlicowych oraz organizowanie pomocy koleżeńskiej.

4. Organizowanie pomocy materialnej i rzeczowej według potrzeb.

5. Proponowanie opiekunom dziecka, które ma deficyty rozwojowe, aby udali się do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

6. Możliwość obniżenia czesnego, dla rodzin w bardzo trudnej sytuacji materialnej, po złożeniu wniosku do Dyrektora Szkoły.

§ 15.

Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami.

1. Szkoła oferuje rodzicom wszechstronną pomoc w zakresie upowszechniania wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo-wychowawczych rodziny w formie spotkań, konferencji i wykładów.

2. Współpraca z Rodzicami w ramach Szkoły polega w szczególności na:

     1) organizowaniu w formie spotkań indywidualnych i zebrań grupowych.

     2) organizowaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej również dla rodziców.

    3) zapoznaniu rodziców z celami i programami kształcenia, wychowania i opieki, organizacją procesu nauczania i uczenia się oraz wynikającymi z nich zadaniami dla Szkoły i rodziców.

     4) pozyskiwaniu rodziców do czynnego udziału w realizacji programów nauczania, wychowania i opieki oraz udzielania w tym zakresie pomocy Szkole.

     5) współorganizowaniu imprez i uroczystości szkolnych oraz uczestniczeniu w nich.

     6) tworzeniu właściwego klimatu społecznego i warunków umożliwiających skuteczne funkcjonowanie i rozwój Szkoły.

§ 16.

Program wychowawczy szkoły i program profilaktyki uchwala Rada Pedagogiczna i podaje do wiadomości Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

§ 17.

Organy Szkoły i ich zadania.

Organami Szkoły są:

1. Dyrektor Szkoły-menager.

2. Wicedyrektor do spraw pedagogicznych.

3. Rada Pedagogiczna.

4. Rada Rodziców jeżeli zostanie powołana.

§ 18.

Dyrektor Szkoły.

1. Dyrektora powołuje i odwołuje Organ Prowadzący Szkołę.

Dyrektor kieruje całokształtem pracy Szkoły we wszystkich sprawach związanych z jego działalnością, w tym w sprawach organizacyjnych, finansowych i kadrowych, i reprezentuje Szkołę na zewnątrz.

2.    Do podstawowych obowiązków Dyrektora należy:

 • opracowywanie dokumentów programowo – organizacyjnych Szkoły – roczny plan pracy, organizację pracy, opracowywanie zakresu obowiązków (czynności) pracowników Szkoły.
 • zatrudnianie pracowników Szkoły zgodnie z Kodeksem Pracy
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

4) realizuje uchwały rady szkoły oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących.

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

7) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.

§ 19.

Wicedyrektor.

1. Do podstawowych obowiązków zastępcy dyrektora do spraw pedagogicznych należy:

 • prowadzenie procedur związanych z awansem zawodowym.
 • reprezentowanie Szkoły w czasie nieobecności Dyrektora
 • kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą.
 • dba o wysoką jakość pracy Szkoły.
 • sprawuje nadzór pedagogiczny.
 • przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje uchwały Rady Pedagogicznej.
 • odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów prowadzonych w Szkole.
 • planuje i nadzoruje doskonalenie i dokształcanie się nauczycieli.
 • sprawuje nadzór nad przebiegiem awansu nauczycieli.
 • współdziała ze wszystkimi organami Szkoły.
 • planuje i dokonuje oceny pracy nauczyciela.

2. Podczas nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni, upoważniony przez niego, członek Rady Pedagogicznej.

§ 20.

Rada Pedagogiczna.

1. W Szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest jej kolegialnym organem w zakresie realizacji zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:

   1) Dyrektor Szkoły.

   2) Wicedyrektor.

   3) Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.

3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej może brać udział organ Prowadzący Szkołę oraz goście, zaproszeni przez Przewodniczącego. Mają oni głos doradczy.

4. Uchwały Rady pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

5. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane.

6. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw, które mogłyby naruszać dobro osobiste ucznia, nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

7. Wicedyrektor przygotowuje i prowadzi zebranie Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za powiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.

8. Do kompetencji stanowiących Rady pedagogicznej należy w szczególności:

   1) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.

   2) podejmowanie uchwał w sprawie ukończenie szkoły przez uczniów.

   3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, wymagających jednak uzgodnienia z organem Prowadzącym Szkołę.

   4) opiniowanie wniosków w sprawie skreślenie z listy uczniów.

   5) opiniowanie planów pracy Szkoły.

§ 21.

Rada Rodziców.

1.W Szkole może być powołana Rada Rodziców, jeśli rodzice wyrażają taką wolę.

2.Rada rodziców jest wówczas organem wspierającym i opiniotwórczym.

3.W skład Rady wchodzi po jednym przedstawicielu z każdego oddziału.

4.Rada Rodziców:

     1) wspiera współpracę rodziców ze Szkołą oraz działalność statutową Szkoły.

     2) przedkłada opinie i postulaty rodziców do Dyrektora bądź Rady Pedagogicznej.

     3) służy Dyrektorowi radą e istotnych dla Szkoły kwestiach.

     4) współorganizuje uroczystości w Szkole i poza nią.

    5)może gromadzić środki finansowe w celu wspierania działalności statutowej Szkoły, a także celu organizowania pomocy potrzebującym uczniom.

§ 22.

Organizacja Szkoły.

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział, w którym uczą się dzieci z trzech (lub mniej) roczników i w ramach którego odbywają się zajęcia lekcyjne zakresu wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania dla danej klasy. Opiekę nad oddziałem sprawuje nauczyciel wychowawca.

2. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności : liczbę pracowników Szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez Organ Prowadzący Szkołę oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

3. Szczegółową organizacje nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania- do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza Organ Prowadzący Szkołę do 30 maja danego roku.

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły Dyrektor Szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

5. Liczba uczniów w oddziale ogólnodostępnym trzyrocznikowym (lub mniej) wynosi do 25 uczniów.

6. W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego.

7. Podstawową forma pracy w Szkole są zajęcia realizowane w oddziałach poprzez: prace własną, zajęcia grupowe, zajęcia przedmiotowe, projekty edukacyjne.

8. Zajęcia odbywają się przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, w wymiarze określonym przez Szkolny Plan Nauczania.

9. Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii są takie jak w szkołach publicznych zgodnie z kalendarzem na dany rok szkolny.

10. Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry. Klasyfikacja śródroczna odbywa się raz do roku-tydzień przed rozpoczęciem zimowych ferii szkolnych zgodnie z kalendarzem na dany rok szkolny.

11. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

§ 23.

Organizacja świetlicy.

1.Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców Szkoła może organizować świetlicę.

2.W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wielorocznikowych w oparciu o prace wolną z materiałem Montessori i o indywidualne zainteresowania uczniów, a także o prace nad projektami edukacyjnymi.

§ 24.

Organizacja Biblioteki Szkolnej.

1. W Szkole może działać Biblioteka Szkolna.

2. Biblioteka Szkolna jest miejscem służącym realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

3. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, i inni pracownicy Szkoły, a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie biblioteki.

4. Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni odwoływać się do zasobów biblioteki szkolnej i współpracować z nauczycielami bibliotekarzami w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystania informacji.

5. Biblioteka Szkolna umożliwia:

     1) gromadzenia i opracowywanie zbiorów, zarówno w postaci księgozbiory, jak i w postaci zasobów multimedialnych.

     2) korzystanie ze zbiorów czytelni, wypożyczanie ich poza bibliotekę, korzystanie z multimedialnych zasobów bibliotecznych.

6. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

     1) właściwy dobór księgozbioru oraz jego systematyczne opracowywanie

     2) udostępnianie zbiorów

     3) poradnictwo w wyborze książki, zachęcanie uczniów do świadomego wyboru lektury

     4) informowanie nauczycieli i wychowawców o czytelnictwie uczniów, przygotowywanie analiz stanu czytelnictwa w szkole raz na semestr

     5) organizowanie różnych spotkań i imprez czytelniczych

     6) współpraca z bibliotekami pozaszkolnymi

     7) dbałość o estetykę biblioteki

     8) prowadzenie spotkań z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego, zgodnie z programem.

7. Biblioteka działa na podstawie regulaminu pracy biblioteki szkolnej opracowanego przez nauczyciela bibliotekarza i zatwierdzonego przez Dyrektora Szkoły.

8. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Wicedyrektor Dyrektor Szkoły.

§ 25.

Zakres praw nauczycieli.

     1. Nauczyciel ma prawo do :

     1) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i uczniów.

     2) wolności głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godności innych ludzi.

    3) współdecydowania o wyborze programu nauczania i podręcznika, swobody wyboru metody jego realizacji, w uzgodnieniu z zespołem przedmiotowym.

     4) jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy.

     5) stałego rozwoju, wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego.

     6) otrzymywania przysługującego wynagrodzenia z racji wykonywanej pracy i zgodnie z umową.

§ 26.

Zakres obowiązków nauczycieli.

1. Nauczyciel prowadzi prace dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Nauczyciel powinien odznaczać się nienaganna postawą moralną, pełną szacunku dla każdego człowieka i środowiska.

3. Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni odwoływać się do zasobów biblioteki szkolnej i współpracować z nauczycielami bibliotekarzami w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji.

4. Do praw i obowiązków nauczycieli należą w szczególności:

     1) realizacja podstawy programowej nauczanego przedmiotu.

     2) systematyczna współpraca a domem rodzinnym ucznia.

     3) przygotowanie odpowiedniego i inspirującego dla ucznia otoczenia.

     4) umiejętne wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążenie do pełni własnego rozwoju osobistego.

    5) kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie zasobów słownictwa uczniów.

     6) poświęcania szczególnej uwagi edukacji medialnej, czyli wychowania uczniów do właściwego odbioru i wykorzystywania mediów.

     7) stwarzanie uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej, na zajęciach z różnych przedmiotów

     8) rzetelna realizacja zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami Szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.

     9) kształcenie i wychowanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej, w atmosferze wolności i szacunku dla drugiego człowieka.

     10) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych ras, narodów i światopoglądów w duchu katolickim.

     11) dbanie o wysoki poziom nauczania swojego przedmiotu.

     12) stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych zasad oceniania zgodnie z WSO.

     13) ciągłe wzbogacanie swojego warsztatu pracy i dbanie o powierzone pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny.

     14) reagowanie na wszelkie sytuacje lub zachowania uczniów, stanowiące zagrożenie i bezpieczeństwo osób przebywających na terenie szkoły.

     15) kontrolowanie systematycznie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa, higieny pracy, a w razie zauważonych usterek zgłoszenia ich Dyrektorowi

     16) kontrolowanie na każdej lekcji obecności uczniów.

     19) poznanie i kształtowanie uzdolnień, zainteresowań, pozytywnych cech charakteru ucznia.

     20) szanowanie godności osobistej ucznia.

     21) staranne, przejrzyste i terminowe prowadzenie określonej przepisami dokumentacji pracy dydaktyczno- wychowawczej.

     22) przestrzeganie obowiązków statutowych i prawa wewnątrzszkolnego.

     23) wybór metod i środków dydaktycznych, odpowiednich do potrzeb i możliwości, zgodnie z pedagogiką Montessori.

§ 27.

Zadania zespołów nauczycielskich.

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadania są następujące:

     1) opracowanie programu wychowawczego i profilaktycznego Szkoły.

     2) ustalenie zestawu programów nauczania oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

    3) uzgadnianie sposobu realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także decyzji w sprawie wyboru programów nauczania.

     4) ustalenie sposobów badania wyników nauczania.

     5) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli.

     6) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także uzupełnianiu ich wyposażenia.

     7) wspólne opiniowanie przygotowanych w Szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

2. Dyrektor Szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły przedmiotowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora Szkoły na wniosek zespołu.

§ 28.

Prawa i obowiązki pracowników niepedagogicznych.

1. Pracownicy niepedagogiczni mają prawo do:

     1) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i uczniów.

     2) wolności głoszenia własnych podglądów, nienaruszających godności innych ludzi, udziału w życiu szkoły.

     3) wnoszenia wniosków, uwag, spostrzeżeń do pracy szkoły.

2. Pracownicy niepedagogiczni mają obowiązek:

     1) rzetelnego wykonywania pracy zgodnie z umową.

    2) zgłaszania dyrektorowi wszelkich zagrożeń bezpieczeństwa uczniów i osób przebywających w szkole (nauczycielowi pod nieobecność dyrektora).

     3) wspieranie nauczycieli w organizacji uroczystości / przedsięwzięć w szkole.

     4) informowania nauczycieli i dyrektora o wszelkich niestosownych zachowaniach uczniów.

     5) otrzymywania przysługującego wynagrodzenia z racji wykonywanej pracy i zgodnie z umową.

§ 29.

Rodzaje nagród i kar

1. W szkole nie stosuje się kar i nagród.

2. Ze względu na założenia wychowawczo- edukacyjne Szkoły, proponuje się metody propagujące procesy współdziałania, zamiast rywalizacji.

3. Dla osiągnięcia zamierzonych celów, dąży się do wybierania takich środków i metod pracy z uczniem, które mają wzmocnić jego wewnętrzną motywację. Zamiast środków, polegających na ocenianiu, nagradzaniu i karaniu, proponuje się uczniowi wsparcie ze strony nauczyciela, wspólne planowanie pracy, swobodny wybór zainteresowań, a w końcowym etapie wspólne wyciąganie wniosków, z naciskiem na samoocenę ucznia, oraz uzyskanie zamierzonego efektu.

4. W przypadku nieprzestrzegania przez uczniów zasad Statutu i Regulaminu Szkoły stosowane są następujące działania:

     1) rozmowa dotycząca niewłaściwych postaw i zachowań oraz sposobów na naprawienie wyrządzonych krzywd z udziałem:

          a) uczeń – wychowawca.

          b) uczeń – wychowawca – rodzic.

          c) uczeń – wychowawca – rodzic – dyrektor.

     2) rozmowa dyscyplinująca, w obecności rodzica lub wychowawcy, z udziałem przedstawiciela Policji lub Straży Miejskiej oraz określenie możliwości i warunków dalszej współpracy.

     3) skreślenie z listy uczniów, w przypadku kiedy inne środki zostaną wykorzystane.

§ 30.

Warunki pobytu w Szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo.

1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez:

     1) zapewnienie opieki na wszystkich zajęciach lekcyjnych oraz pozalekcyjnych i nadobowiązkowych.

     2) organizowanie wycieczek szkolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

     3) omawianie zasad bezpieczeństwa z uczniami.

     4) zapewnienie wyposażenia sal lekcyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

     5) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej.

     6) szkolenie pracowników Szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

     7) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne.

     8) uwzględnianie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno - wychowawczym równomiernego i różnorodnego rozłożenia zajęć w każdym dniu.

§ 31.

Zasady rekrutacji uczniów.

1. Szkoła prowadzi rekrutację uczniów w oparciu o zasadę akceptacji koncepcji pracy Szkoły przez rodziców.

2. O przyjęciu uczniów do poszczególnych oddziałów decyduje Dyrektor na podstawie rozmowy z rodzicami.

3. Zasady przyjmowania dzieci do Szkoły:

     1) dostarczenie Karty Zgłoszenia dziecka.

     2) akceptacja przez rodziców Statutu Szkoły, Programu Wychowawczego Szkoły oraz założeń Pedagogiki Montessori.

     3) obserwacja ucznia podczas zorganizowanych zajęć grupowych w okresie rekrutacji

     4) podpisanie umowy o usługi edukacyjne w określonym czasie.

4. Pierwszeństwo w przyjęciu do Szkoły mają:

     1) dzieci które ukończyły Przedszkole Niepubliczne „Dziecięcy Raj”

     2) dzieci, które zrealizowały roczne, obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w Przedszkolu Niepublicznym „Dziecięcy Raj”.

     3) rodzeństwo uczniów I SP Montessori w Gorzowie Wlkp.

     4) dzieci, które ukończyły inne przedszkola Montessori.

5. Szczegółowe zasady rekrutacji ogłaszane są do końca grudnia poprzedzającego roku szkolnego i dostępne są na stronie internetowej Szkoły.

§ 32.

Zasady skreślania z listy uczniów.

1. Skreślenie z listy uczniów Szkoły następuje na wniosek Rady Pedagogicznej lub Dyrektora Szkoły.

2. Decyzję o skreśleniu ucznia z listy podejmuje Dyrektor Szkoły, po wcześniejszym zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. Skreślenie ucznia z listy uczniów może nastąpić w przypadku:

     1) jeżeli zostały wyczerpane wszystkie możliwości oddziaływań wychowawczych.

     2) zachowań niebezpiecznych i agresywnych, zagrażających życiu i bezpieczeństwu innych.

     3) używania, rozprowadzania i nakłaniania do używania środków odurzających i narkotycznych, alkoholu lub tytoniu przez ucznia.

    4) stwierdzonego, ponownego w okresie trzech miesięcy po uprzednim pisemnym upomnieniu i powiadomieniu rodziców, zachowania naruszającego czyjąś godność osobistą lub własność osobistą.

     5) zalegania z płatnościami czesnego (dłużej niż 2 miesiące).

     6) utajenia przez rodziców choroby lub zaburzenia, będącego zagrożeniem dla innych osób.

     3. Rodzice zostają niezwłocznie powiadomieni o decyzji Dyrektora o skreśleniu ucznia z listy uczniów. Decyzja zawiera uzasadnienie.

     4. Od decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów, rodzicom przysługuje odwołanie do Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od jej otrzymania za pośrednictwem Dyrektora Szkoły.

5. Skreślenie ucznia z listy wymaga pisemnego powiadomienia Dyrektora Szkoły rejonowej o zaprzestaniu spełniania obowiązku szkolnego.

§ 33.

Prawa i obowiązki ucznia.

1. Uczeń ma prawo do:

     1) właściwie zorganizowanego procesu dydaktyczno-wychowawczego.

     2) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym.

     3) poszanowania swojej godności i nietykalności osobistej.

     4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.

     5) wysokiej jakości edukacji, opartej na nowoczesnych metodach nauczania i wysoko wykwalifikowanej kadrze nauczycielskiej.

     6)bezpiecznych i zdrowych warunkach nauki i przebywania w Szkole.

     7) pełnej informacji na temat wymagań oraz kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania, sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny.

     8) swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich.

     9) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole.

     10) uczestniczenia w pracach organizacji uczniowskich, działających w Szkole.

2. Do obowiązków ucznia należy

     1) udział w zajęciach edukacyjnych, przygotowanie się do nich oraz właściwe zachowanie w ich trakcie.

     2) usprawiedliwianie, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych.

     3) dbanie o schludny wygląd oraz noszenie odpowiedniego stroju.

     4) właściwe zachowanie wobec nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz pozostałych uczniów.

3. W przypadku naruszenia praw ucznia rodzice mogą złożyć skargę, w formie pisemnej, do Dyrektora Szkoły.

4. Dyrektor Szkoły jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na piśmie w ciągu 14 dni od otrzymania skargi po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.

5. Uczeń nie ma prawa do korzystania z telefonu komórkowego i innych własnych urządzeń elektronicznych na terenie Szkoły.

§ 34.

Finansowanie działalności Szkoły.

1. Działalność Szkoły finansowana jest:

     1) ze środków własnych Organu Prowadzącego Szkołę.

     2) z opłat wnoszonych przez Rodziców.

     3) z dotacji budżetu gminy, zgodnie z art.90 Ustawy z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. nr 95,poz.1277).

     4) darowizn i zapisów osób prawnych i fizycznych.

2. Środkami finansowymi dysponuje Organ Prowadzący.

3. Wysokość wpisowego i czesnego ustala Organ Prowadzący na dany rok szkolny nie później niż do 31 maja poprzedniego roku szkolnego.

§ 35.

Zasady regulowania zobowiązań finansowych Rodziców.

1. Rodzice zapisując dziecko do szkoły wnoszą wpisowe w wysokości ustalonej przez Organ Prowadzący.

2. Opłata wpisowa obejmuje zryczałtowane koszty przygotowania stanowiska pracy ucznia.

3. Wpisowe nie podlega zwrotowi, niezależnie od przyczyn rozwiązania umowy.

4. Wymiar opłat (czesnego) za szkołę rozłożony jest maksymalnie na 12 wpłat miesięcznych, wnoszonych od września do sierpnia.

5. Opłaty winny być wniesione z góry, w terminie do dnia 10 danego miesiąca, za który czesne jest należne, przez cały okres trwania umowy, niezależnie od ewentualnej nieobecności Ucznia w Pierwszej Szkole Podstawowej Montessori w Gorzowie Wielkopolskim.

6. Opłat dokonuje się na konto Organu Prowadzącego przelewem bankowym lub gotówką u osoby upoważnionej.

7. Szkoła zawiera umowę z Rodzicami na czas nieokreślony.

8. Umowa może zostać rozwiązana przez Rodziców z zachowaniem 3- miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca, z tym że w przypadku wypowiedzenia złożonego w okresie od 28 lutego do 31 maja danego roku szkolnego umowa wygasa z dniem 31 sierpnia tego samego roku.

10. W przypadku o którym mowa w § 32 ust. 2 pkt 5 Dyrektor może skreślić ucznia z listy szkoły i skierować ucznia do szkoły publicznej właściwej dla miejsca zamieszkania ucznia lub wskazanej przez rodziców prawnych opiekunów celem kontynuowania dalszej nauki. Decyzja Dyrektora w tej sprawie nie wymaga zasięgania opinii innych organów szkoły.

11. Rodzice mogą w ciągu 7 dni odwołać się od decyzji Dyrektora, o której mowa w ust.10 do Organu Prowadzącego.

§ 36.

Postanowienia końcowe.

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 litego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr. 23, poz. 225 z późn. zm.).

2. Wszelkie regulaminy obowiązujące w Szkole są zatwierdzane przez Dyrektora i nie mogą być sprzeczne z niniejszym Statutem.

3. Zmiany w statucie jak też decyzja i likwidacji szkoły należą do kompetencji Organu Prowadzącego Szkołę.

4. O decyzji likwidacji szkoły Organ Prowadzący Szkołę jest zobowiązany na sześć miesięcy przed likwidacją powiadomić rodziców i uczniów, a akta i dokumentacje przekazać protokolarnie do Lubuskiego Kuratorium Oświaty.

5. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Szkoły do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Urząd Miast Gorzowa Wlkp.

6. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o rodzicach ucznia dotyczy to również prawnych opiekunów dziecka.