Pierwsza Szkoła Podstawowa Montessori w Gorzowie Wielkopolskim

Ramowy plan nauczania klas 1-8

Program Nauczania Montessori dla uczniów w wieku od 6 do 9 lat - edukacja wczesnoszkolna

Celem wczesnoszkolnego programu Montessori jest przygotowanie dziecka do życia, w tym do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Program uwzględnia rozbudzenie w dziecku miłości do nauki oraz pomoc w zrozumieniu tego jak się uczyć. Przewiduje także budowanie w dziecku poczucia własnej wartości w bezpiecznym otoczeniu.

Zintegrowany program nauczania jest ogromną zaletą edukacji Montessori. Dziecko odkrywa jak nierozerwalnie natura, literatura, nauka, sztuka, historia czy matematyka związane są z życiem. Jak są blisko siebie i jak z siebie wynikają. Uczeń w naturalny sposób nabywa szacunku do wszystkich żyjących stworzeń oraz rozbudza w sobie przynależności do środowiska/otoczenia.

Zarys programu

Edukacja językowa
pisanie - (doskonalenie estetyki i tempa pisania), czytanie - (doskonalenie płynności, poprawności i wyrazistości czytania), elementy literatury, poezja, gramatyka - (funkcje słów w zdaniu, funkcja rzeczownika, przedimka, przymiotnika, czasownika, przyimka, przysłówka, zaimka, spójnika, wykrzyknika), analiza zdania (rzeczowniki: liczba pojedyncza i mnoga, rzeczowniki: rodzaj męski i żeński, przedimek: określony i nieokreślony); korzystanie ze słowników;

Matematyka - dodawanie, odejmowanie, mnożenie dzielenie, dzielenie liczb większych od tysiąca sposobem pisemnym, rozszerzenie zakresu liczbowego - liczby do 1 000 000, działania na ułamkach;

Geometria -linie; części prostej, związki między prostymi; figury geometryczne; kąt; trójkąt i wielokąty oraz ich części; koło i jego części;

Nauka o kosmosie - wstęp do nauki o wszechświecie, powstanie wszechświata; niebo nocą; Droga Mleczna;

Wychowanie religijne - Boskie stworzenie świata; Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa "Potencjał duchowy dziecka" przypowieści i historia w Biblii oraz liturgia przedstawiona zgodnie z katolickim kalendarzem świąt;

Botanika - świat przyrody, budowa rośliny - części i typy korzenia, łodygi, liścia, owocu;

Zoologia - gromada, bezkręgowce (skorupiaki, pajęczaki, owady, mięczaki, gąbki), kręgowce (ryby , gady, płazy, ptaki ssaki;

Chemia - stany skupienia; zmiany fizyczne i chemiczne; pierwiastki; mieszanki i mieszaniny; okresowy układ pierwiastków (20 podstawowych pierwiastków);

Eksperymenty naukowe - erupcja wulkanu, chromatyka: rozdzielanie kolorów; detekcja skrobi; ruch wody w przyrodzie; przyciąganie ziemskie; zamarzanie; osmoza; rozszerzalność temperaturowa ciał stałych; napięcie powierzchniowe wody; erozja; siła słońca; przyciąganie magnetyczne; ładunek magnetyczny; sople mineralne; parowanie; działanie soli i inne;

Geografia - system słoneczny; cykl ziemi; strefy czasowe; atmosfera Ziemi; klimat; geneza wszechświata; ukształtowania geograficzne; hydrosfera i litosfera Ziemi;globus Mapa świata i poszczególnych kontynentów; kontynenty; państwa i ich stolice; flagi;

Historia - pojęcie czasu; linia życia; prezentacja własnej historii; dni tygodnia; rok i jego części; zegar, określanie pory dnia, przeszłość, teraźniejszość, przyszłość; wiek ziemi i wszechświata; pojęcie czasu przed naszą erą i naszej ery; linia życia Ziemi; skamieniałości; linia życia gatunku ludzkiego; podstawowe potrzeby ludzi (wprowadzenie: ubranie, żywność, bezpieczeństwo, obrona, transport, komunikacja, medycyna, religia); prehistoria; Egipcjanie, Rzymianie, Średniowiecze, Renesans, Nowożytność;

Zajęcia dodatkowe

Szkoła oferuje zajęcia dodatkowe takie jak: gry zespołowe, zajęcia kulinarne, plastyka i wiele innych.

Wycieczki i wyjścia poza teren szkoły są niezbędnym elementem edukacji i są wpisane w program Montessori. Dodatkowo nasza szkoła organizuje wyjazdy na zajęcia naukowe, która łączy atrakcyjny pobyt poza domem i przygodę z integracją uczniów między sobą i nauczycielami.

Ocena opisowa i jej korzyści

W klasach 1-3 obowiązuje ocena opisowa, dająca obraz stopnia zaawansowania dzieci w czytaniu, pisaniu czy rozumieniu zadań. Ocena opisowa uwzględnia indywidualny poziom opanowania materiału wyżej wymienionych umiejętności przez ucznia, nie stwarzając przy tym pola do rywalizacji. Taki podział ról rozwija umiejętność działania w zespole i uczy wzajemnego szacunku. Atmosfera przyjaźni i współpracy pozytywnie wpływa na całościowy rozwój dziecka.

W otoczeniu Montessori każdy uczeń kroczy własną drogą rozwoju i nie musi z nikim konkurować.

Nauczyciele

Nauczyciele w Pierwszej Szkole Podstawowej Montessori , poprzez wnikliwą obserwację ucznia, poznają i rozwijają jego zindywidualizowane  predyspozycje. Taki proces pozwala na zaangażowanie się w pracę każdego dziecka, która w danym momencie odpowiada jego aktualnym potrzebom i gotowości do podejmowania zadań.

Warsztaty Artystyczne

Na zajęciach dzieci będą pracować z różnorodnymi materiałami jak: papier, tektura, drewno, plastik, glina, tkaniny, włóczki i z innymi materiałami uzyskanymi między innymi
z środowiska naturalnego lub surowców wtórnych.

Zajęcia mają na celu:

  • stworzenie przestrzeni dla naturalnej potrzeby ekspresji twórczej dzieci
  • przedstawienie różnorodności materiałów i technik wizualnych
  • rozwijanie wyobraźni przestrzennej
  • rozwijanie umiejętności poszukiwania własnych rozwiązań
  • kształtowanie sprawności manualnej
  • pogłębianie wrażliwości i umiejętności odnajdywania harmonii kształtów, kolorów, wzorów wokół
  • uwrażliwienie na środowisko naturalne i myślenie ekologiczne

Organizacja

Pierwsza Szkoła Podstawowa Montessori w Gorzowie Wielkopolskim jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej. Realizujemy podstawy programowe zatwierdzone przez MEN. Podlega nadzorowi pedagogicznemu ze strony Kuratorium Oświaty. Uczniowie realizują obowiązek szkolny, czego uwieńczeniem są świadectwa na koniec każdego roku szkolnego.

W szkole zachowujemy terminy rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich, określone przepisami dotyczącymi organizacji roku szkolnego (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Na etapie nauczania początkowego dzieci uczą się w klasach dwurocznikowych. Taka organizacja procesu nauczania stwarza dzieciom szansę rozwijania różnorodnych zdolności cech charakteru czy postaw społecznych według własnego tempa. Kontakt z dziećmi młodszymi i starszymi o różnych możliwościach edukacyjnych, pozwala na czerpanie inspiracji do indywidualnego rozwoju, wzmacnia wiarę we własne siły a także uczy wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.

Klasa prowadzona jest przez wychowawcę oraz asystenta. Nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne i przygotowanie z zakresu pedagogiki Montessori.

Oprócz wychowawców, zajęcia z dziećmi prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów: muzyki, plastyki, języka angielskiego, zajęcia komputerowe, religii oraz specjaliści: psycholog, logopeda.

Dlaczego wybraliśmy Pedagogikę Montessori?

Pedagogika Marii Montessori daje uczniowi szansę wszechstronnego rozwoju: intelektualnego, fizycznego, duchowego, społecznego oraz kulturowego. Wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność oraz kształtuje umiejętności współdziałania w grupie. Pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości i w formowaniu prawidłowego charakteru.

Dr. Maria Montessori uważała, że dzieci w różnym wieku chłoną wiedzę w inny sposób, dlatego każdy etap programu Montessori został opracowany w oparciu o potrzeby dzieci danej grupy wiekowej. Dziecko w wieku wczesnoszkolnym (6-9 lat) chce wiedzieć wszystko o wszystkim. Wewnętrzna ciekawość dziecka jest cechą, która pomaga mu rozwijać zamiłowanie do nauki.