NASZA SZKOŁA - PROGRAM

Szkoła Montessori opiera się na założeniu wielkiej potrzeby każdego dziecka, by uczyć się poprzez aktywne działanie. Zapewniając mu maksimum spontaniczności, umożliwia jednak zdobycie takiego samego lub nawet wyższego poziomu osiągnięć szkolnych, jak systemy tradycyjne. Wyklucza ducha rywalizacji, a zamiast tego daje szansę do okazywania sobie wzajemnej pomocy.

p01

Dzieci podejmują decyzje i uczą się na własnych błędach. Uczenie zaś rozumiane jest jako indywidualne i zróżnicowane podejście nauczyciela do każdego ucznia, gdyż każdy z nich ma inne tempo uczenia się, inne zainteresowania, inne potrzeby. Wolność wyboru stanowi tu podstawowy i zasadniczy element pedagogiczny. Taki sposób nauki rozpala dziecięcą wyobraźnię, umożliwia rozumienie pojęć poprzez używanie konkretnych materiałów (pomocy) oraz daje radość z samodzielnego odkrywania reguł i zasad, rządzących światem.

Sale wyposażone są w starannie przygotowane i pogrupowane tzw. materiały rozwojowe, czyli dostępne dziecku pomoce, służące do uczenia się i eksperymentowania – w zakresie języka polskiego, angielskiego, hiszpańskiego, matematyki, wiedzy o świecie, plastyki oraz umiejętności praktycznych. W metodzie tej olbrzymią rolę odgrywa też nauczyciel – przewodnik w poznawaniu życia, który nie ocenia, ale wspiera ucznia w jego wysiłkach.

Każde dziecko potrafi podczas tzw. pracy własnej (indywidualnej aktywności ucznia, wspieranej przez nauczycieli) zająć się materiałem z innej dziedziny. Bez znaczenia jest więc poziom, na jakim wykonywane są zadania z poszczególnych przedmiotów. Jest sytuacją normalną, że np. jedno dziecko w klasie dopiero uczy się czytać, gdy inne już czyta płynnie dłuższe fragmenty czy całe książki. Dlatego też w naszej szkole dzieci w różnym wieku uczą się wspólnie, dzięki czemu wyrabiają sobie poczucie odpowiedzialności wobec siebie nawzajem, mogą poszukiwać pomocy u starszych kolegów, powtarzać i utrwalać wiedzę poprzez kontakt z młodszymi. Taka organizacja daje także możliwość prowadzenia lekcji grupowych w zespołach dobieranych wg możliwości, uzdolnień i predyspozycji uczniów, a nie tylko ich wieku oraz organizowania zgodnych z ich uzdolnieniami kółek zainteresowań. Jednocześnie dla uczniów mających trudności - ściśle współpracujemy z pedagogiem.

 

PROGRAM EDUKACJI

Zajęcia na terenie szkoły

Opieramy się na cyklu 5 Wielkich Lekcji Marii Montessori (Stworzenie Wszechświata, Historia Życia na Ziemi, Historia Człowieka, Historia Pisma i Historia Liczb) oraz uwzględniamy realizację indywidualnych planów pracy każdego dziecka, w tym treści zawartych w obowiązującej podstawie programowej.

p06

Blok zajęć obowiązkowych: - PRACA WŁASNA

Uczestniczą w niej wszystkie dzieci. Każdy uczeń z pomocą nauczyciela przygotowuje swój indywidualny plan pracy, będący narzędziem pomagającym zaplanować dzień i zarządzać czasem. Jest on tak ułożony, by był dla dziecka prosty, aby mogło ono używać go zarówno jako pomocy w decydowaniu, co robić dalej, jak również do sprawdzenia, co już zostało zrobione. Dzieci prowadzą tzw. karty pracy, a nauczyciele karty osiągnięć dziecka, w których odnotowywane są bieżące postępy ucznia.

Koncepcja organizowania treści edukacyjnych związana jest ściśle z tzw. wychowaniem kosmicznym. Ma ono na celu uzdolnienie dziecka do spostrzegania kosmicznej perspektywy stworzenia i funkcjonowania świata. Wg Marii Montessori „każda rzecz jest cząstką universum, a wszystkie są wzajemnie powiązane i tworzą jedność". Wychowanie kosmiczne to pomoc w poznawaniu przez dziecko tych współzależności, w odkrywaniu najszerszego kontekstu wszystkich detali, jako że "nawet drobne szczegóły stają się interesujące, gdy pokazuje się je jako części całości".

Zajęcia grupowe

Na zajęcia te dzieci dzielone są na 2-4 osobowe grupy (w zależności od charakteru zajęć – w ramach klas lub mieszane wiekowo. Są to lekcje przedmiotowe w klasach I-III a także muzyka, literatura, wychowanie fizyczne (także basen), religia i języki. Dzieci korzystają z przygotowanych materiałów, wybranych ćwiczeń a także kart pracy i innych materiałów przygotowywanych przez nauczycieli.

Blok zajęć dodatkowych

Organizowane są po południu i uczęszczają na nie chętne dzieci. Tematyka zajęć corocznie dostosowywana jest do potrzeb i zainteresowań dzieci i obejmuje pracę własną, gimnastykę, język hiszpański, kółka zainteresowań i sekcje (w tym roku: kółko techniczne, szachowe, gry i zabawy).

Imprezy i uroczystości wewnątrzszkolne

  • Wyjścia do muzeów i na koncerty
  • Wycieczki technologiczne
  • Udział w konkursach wewnętrznych i zewnętrznych